Remedial teaching

Op de Van der BrugghenSchool werkt één remedial teacher (Corien de Brueijs). De Remedial Teacher (RT-er) verzorgt de specifieke leerhulp aan leerlingen die een extra steuntje nodig hebben. Wanneer extra begeleiding in de groep niet toereikend is, ontvangt de leerling gedurende een bepaalde periode extra begeleiding.

Hieronder volgt een opsomming van werkzaamheden die de remedial teacher op de Van der BrugghenSchool uitvoert.

 • De remedial teacher geeft advies aan de groepsleerkracht betreffende de meest optimale begeleidingsmogelijkheden voor dit specifieke kind.

 • De remedial teacher werkt samen met de collega’s aan een adequate begeleiding op leerlingniveau.

 • Wanneer de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling daarom vragen, vindt er overleg plaats tussen groepsleerkracht, intern begeleider en remedial teacher. Daaruit vloeit voort een éénduidige aanpak voor remedial teaching en in de groep.

 • De remedial teacher voert zo nodig een diagnostisch gesprek met de leerling.

 • Problemen analyseren: de remedial teacher analyseert problemen d.m.v. toetsen, observatie, overleg met leerkrachten en het bekijken van het leerlingwerk. Met daaruit volgend de diagnose door de remedial teacher. In overleg met de intern begeleider wordt de beslissing genomen wel of geen remedial teaching voor deze leerling.

 • Oplossingen uitvoeren: Het uitgangspunt is in beginsel 6 weken remedial teaching met mogelijke verlenging tot 12 weken.

 • Evalueren: Na de r.t.-periode toetst de remedial teacher of het doel bereikt is. Het resultaat wordt besproken met de leerkracht. De remedial teacher maakt een evaluatieverslag met daarbij handelingsadviezen voor de groepsleerkracht.

 • De remedial teacher overlegt met de intern begeleider en groepsleerkrachten.

 • De remedial teacher werkt samen met de intern begeleider om zo waar mogelijk de zorgstructuur van de school te versterken.

 • De remedial teacher neemt deel aan het Ichthus netwerk van collega’s waarop in de vorm van advies en/of intervisie een beroep wordt gedaan.

 • De remedial teacher zorgt dat kennis bijgehouden wordt door o.a. literatuur en nascholing.

 • De remedial teacher toetst de leerlingen door die uitvallen op de technisch leestoetsen binnen de groep. Zij neemt de nieuwe AVI toetsen af.

Copyright 2019 PCBS De Parel | Disclaimer | Sitemap | Privacyverklaring | Website door CM Specialist