Onze missie voor de Parel

PCBS de Parel: voor glansrijk en waarde(n)vol onderwijs.

Glansrijk onderwijs: zoals een parel zijn schoonheid krijgt door de glans, willen wij leerlingen doen glanzen door ons onderwijs: aandacht, zorg, veiligheid en kennisoverdracht. We zien kinderen als parels in Gods hand.

Waarde(n)vol onderwijs: werkend en levend vanuit christelijke waarden en normen geven we ons onderwijs vorm. Waardevol omdat we de leerlingen voorbereiden door ze cognitief en persoonlijkheidsvormend voldoende mee te geven om als kritische, zelfbewuste burgers in het leven te staan. 

Onze visie

De visie van de Parel is dat goed onderwijs:

  • leerlingen bouwstenen biedt voor hun geestelijke ontwikkeling: we vertellen hen van Gods liefdevolle zorg voor deze wereld en voor ieder mens persoonlijk.
  • leerlingen bouwstenen biedt voor de ontwikkeling op cognitief gebied: we geven kennis door en leren kinderen zelf kennis te verwerven.
  • leerlingen bouwstenen biedt voor hun sociale ontwikkeling: we willen hen leren samenwerken en respectvol leren omgaan met elkaar.leerlingen bouwstenen biedt voor hun persoonlijke ontwikkeling: we stimuleren zelfstandigheid en kritisch omgaan met informatie die op zoveel manieren tot hen komt.

Onze motivatie

Als team van de Parel vinden we het belangrijk dat de leerlingen voldoende leren en zich zo ontwikkelen dat zij als verantwoordelijke mensen (burgers) in de wereld kunnen staan. Verantwoordelijk voor eigen keuzes en verantwoordelijk voor het welzijn van de mensen om hen heen.

We willen kinderen zo opleiden dat zij voldoende toegerust zijn om het middelbaar onderwijs te volgen, een ieder op het niveau dat bij hem/haar past. We willen door het onderwijs dat we geven uit ieder kind halen wat er in zit. Hierin werken we op een transparante wijze samen met de ouders.

Onze kernwaarden

Het team van de Parel geeft in hun werk dagelijks vorm en inhoud aan de volgende kernwaarden:

  • Geloven

Als school met een christelijke identiteit staat het evangelie centraal. We vertellen de kinderen de verhalen uit de Bijbel en geloven dat God de Vader zorg draagt voor deze wereld, dat Jezus Christus ons lief heeft en de weg naar God heeft opengelegd voor ons en dat de Heilige Geest in ons wil wonen. We geloven en vertellen dat kinderen parels in Gods hand zijn: Hij vindt hen waardevol, een ieder zoals hij of zij is. Van hieruit geloven wij in onszelf en in elkaar. Dit willen we uitdragen in de manier waarop we met elkaar omgaan.

  • Respect en verantwoordelijkheid

We stimuleren een respectvolle omgang tussen leerlingen, ouders en leerkrachten. Dit uit zich in de manier waarop we met elkaar spreken en contacten onderhouden. Dit vinden we belangrijk voor het welzijn van ieder persoonlijk, maar ook voor de ontwikkeling van onze leerlingen als verantwoordelijke burgers en als voorbereiding op een plek in een multiculturele samenleving in een mondiale wereld die door de sociale media steeds kleiner wordt. We willen als school betrouwbaar zijn en leerlingen stimuleren zich betrouwbaar op te stellen: vertrouwen is een belangrijke waarde.

  • Veiligheid

We vinden dat de school een veilige, geborgen leefomgeving dient te zijn. Alleen vanuit veiligheid kan een mens zich ontwikkelen en tot leren komen.

Dit uit zich in aandacht voor kinderen: we werken in iedere klas met drie niveaugroepen waardoor we willen tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van kinderen. We dagen kinderen uit om op hun eigen niveau goed te presteren.

We scheppen een veilige leeromgeving waarin kinderen weten dat fouten maken mag. Van fouten maken in de les leer je. In de omgang met elkaar maken mensen ook fouten. We geloven dat vergeving en opnieuw beginnen belangrijke elementen zijn in een veilige omgeving.

Praktisch wordt dit vormgegeven door de school- en klassenregels die we hanteren, het gebruik van een anti-pestprotocol en de aandacht voor een goed pedagogisch klimaat. 

  • Ontwikkeling

Kinderen van 4 tot 12 jaar maken een grote ontwikkeling door. De school heeft hierin een belangrijke rol. We zijn ons hier van bewust en als team voeren we gesprekken over onze taak en verantwoordelijkheid. Ons onderwijs is er op ingericht de kinderen in hun ontwikkeling te begeleiden en te stimuleren.

Onze Werkwijze

Praktisch betekent dit dat we de visie hebben dat jonge kinderen leren door spel. In de groepen 1 en 2 wordt thematisch gewerkt. Gedeeltelijk wordt ook in deze groepen gewerkt met de thema’s en materialen van ‘samen op aarde’. Zo wordt al in deze groepen gewerkt aan de visie en uitgangspunten van deze werkwijze en met de materialen die in alle groepen gebruikt worden. De leerkrachten werken vanuit doelen op het gebied van verschillende ontwikkelingsgebieden: motoriek, sociaal en emotioneel, zelfredzaamheid, geletterdheid en gecijferdheid. Deze doelen worden aangeboden door middel van spelactiviteiten in de kring, tijdens gym- en spellessen, in de hoeken, door middel van werkjes en het werken met spel- en ontwikkelingsmaterialen.

In de groepen 3 en 4 wordt aan dezelfde doelen gewerkt, maar op andere wijze. Er wordt veel aandacht besteed aan het leren lezen en rekenen. Dit gebeurt door middel van methodes en methodieken. De kinderen leren schrijven en er wordt een aanzet gemaakt met spelling en begrijpend lezen. Daarnaast krijgen de kinderen in deze groepen zwemles en gymles. Andere vakgebieden in deze groepen zijn: creatieve vakken, wereldoriëntatie en Engels.

Vanaf groep 5 vervalt het schoolzwemmen en krijgen de leerlingen twee keer per week gym, waarvan één keer door een vakleerkracht. Het gebruik van computers is in alle groepen vanzelfsprekend, zowel voor oefenmateriaal op het gebied van lezen, rekenen en spelling als op het gebied van de zaakvakken.