Medezeggenschaps Raad (MR)

Wat is de MR?

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

Wie zitten in de MR van de Parel?

Gertjan van Zuijlen, voorzitter (ouder)

Paul Alderden (ouder)

Ferro Halussy (ouder)

David van Kemenade (ouder)

Joleine Tjong Ayong (ouder)

Hillegonde de Graaf (leerkracht)
 
Barbera van Prooijen (leerkracht)

Jaap Vermaas (leerkracht)


Wat zijn de taken?
De taken van de MR zijn als volgt kort samen te vatten:
1. Het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.
2. Het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen.
3. Het bespreken van de algemene gang van zaken in de school.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen zoals: 

  • verbetering van het onderwijs
  • het kiezen van leermethodes
  • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)

 

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel, uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Hoe kom je in de MR?
De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.
Vanzelfsprekend gaan we er vanuit dat ouders in de MR werken vanuit de christelijke identiteit van Ichthus.

Wat is het verschil met de oudercommissie?
De MR en de oudercommissie spannen zich in om samen met het team van de Parel een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

Medezeggenschapsraad – De MR voor leerkrachten

Wat betekent de MR voor mij als leerkracht?
De MR is een soort ondernemingsraad. De leerkrachten in de MR behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan. U kunt via hen uw stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel, u bent het niet eens met de roosterindeling of groepsformatie. U bespreekt dat dan met de directeur. Bij de MR kunt u terecht om het beleid ten aanzien van dit onderwerp te bespreken. De MR kan zo nodig uw standpunten toetsen aan het te voeren beleid en advies uitbrengen aan de directie.