De Parel: Voor glansrijk en waarde(n)vol onderwijs

AGENDA

19 - 23 november: spreekuurweek

19 november: versieravond Sint

26 november: voorloper rapport

 

Praktische informatie over onze school

Deze website is er voor ouders, leerlingen, leerkrachten en andere geïnteresseerden. Wij willen u graag een beeld geven van onze school. Natuurlijk is er ook gelegenheid om een kijkje te nemen in de school.Bel dan even voor een afspraak. Ons telefoonnummer is 035-5257155.
Het team van de Parel heet iedereen van harte welkom!

 

Samen op Aarde

Wij geven het vak wereldverkenning met behulp van de methode "Samen op aarde". In alle groepen wordt thematisch lesgegeven, waarbij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, burgerschap en topografie niet meer als afzonderlijke vakken worden onderwezen, maar geïntegreerd zijn in de aangebode thema's . In deze methode is veel aandacht voor het aanleren vande 21e- eeuws vaardigheden als ICT, samenwerken, presenteren, verbanden leren elggen, oplossingsgericht en creatief denken.

Eri is iedere week een les met kennisoverdracht, daarnaast zoeken kinderen antwoorden op onderzoeksvragen, maken zij werkstukken op de computer of met materiaal en presenteren hun bevindingen aan elkaar. Ook maakt ieder kind per thema een persoonlijk werkstuk. Deze methode vergt van onze school op vele gebieden verdere ontwikkeling in de komende jaren. Het team zet zich hier enthousiast voor in.

 

Samenwerking PCBS De Parel  en STTC Kids

Er is een samenwerking tussen PCBS De Parel en STTC Kids, kinderoefentherapie.

De Parel heeft als doel dat de leerlingen positief ontwikkelen tot zelfstandige, weerbare en zelfredzame mensen. Hierop zijn vele factoren van invloed, waaronder een goede motorische ontwikkeling. Dat is waar STTC Kids de leerlingen en het team extra in kan ondersteunen. Een goede taal/cognitieve ontwikkeling en sociaal/emotionele ontwikkeling staan immers niet los van een goede motorische ontwikkeling. 

Elke woensdagochtend is Irene Ruijter, kinderoefentherapeut bij STTC Kids aanwezig. Bij haar kunnen de leerlingen, het team en de ouders terecht voor vragen omtrent de motorische ontwikkeling. Lees verder

 
Engels vanaf groep 1!
We werken met de methode ‘Take it easy’ vanaf groep1 tot en met groep 8. In de groepen 1 tot en met 4 doen we allerlei leuke mondelinge activiteiten, waardoor kinderen de Engelse taal op een ongedwongen wijze leren spreken en zo een goede basis krijgen voor de beheersing van het Engels. Deze activiteit is mede mogelijk dankzij de financiële steun uit het Bios-programma van het Europees Platform - "internationaliseren in het onderwijs".