Downloads

Wij houden u graag op de hoogte door middel van de schoolgids en de info-ABC.

Draaiboek Covid

Info-ABC

MR notulen

Schoolgids

Schoolkalender

Schoolondersteuningsplan

Schoolplan

Vakantierooster


Scholen op de kaart

PCBS De Parel

PCBS de Parel is een protestants-christelijke basisschool die open staat voor alle kinderen en hun ouders. Wij vragen ouders onze missie en visie te respecteren.

Op onze school hebben we kwaliteit hoog in het vaandel staan en proberen we dit steeds te verbeteren. Hiervoor maken wij gebruik van moderne methodes voor taal, rekenen, lezen en spelling. Daarnaast geven wij geïntegreerd zaakvakonderwijs volgens de methode Samen op Aarde. Zaken als coöperatieve werkvormen, ICT en Engels voor alle kinderen zijn belangrijke aandachtspunten binnen ons onderwijs. Volgens de principes van Positive Behavior Support (PBS) werken we aan een goed pedagogisch klimaat. Naast dat er veel in school geleerd wordt, hebben we ook activiteiten die ons lesprogramma ondersteunen. Dit kan op school zijn, maar ook daarbuiten.

Wij vinden een goede samenwerking met ouders belangrijk. Ouders kennen hun kind het beste! Samen met u, de leerkrachten en de interne begeleider willen wij zorgen voor een goede ontwikkeling van uw kind.

Aan de hand van diverse vragen geven wij u informatie over onze school. Indien u nog meer informatie wenst, verwijzen wij u naar onze schoolgids. Deze kunt u downloaden van onze site.

Wat zijn onze missie en kernwaarden?

Onze missie

De Parel: voor glansrijk en waarde(n)vol onderwijs!

Glansrijk onderwijs: zoals een parel zijn schoonheid krijgt door de glans, zo willen wij leerlingen laten glanzen door ons onderwijs: aandacht, zorg, veiligheid en kennisoverdracht. Wij zien kinderen als parels in Gods hand.

Waarde(n)vol onderwijs: werkend en levend vanuit christelijke waarden en normen geven we ons onderwijs vorm. Waardevol omdat we de leerlingen voorbereiden door ze cognitief en persoonlijkheidsvormend voldoende mee te geven om als kritische, zelfbewuste burgers in het leven te staan.

Onze kernwaarden

 • Vertrouwen We willen als school betrouwbaar zijn en leerlingen stimuleren zich betrouwbaar op te stellen: vertrouwen is een belangrijke waarde. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen vertrouwen (leren) hebben in zelfzelf en een eigen persoonlijkheid ontwikkelen.
 • Veiligheid We vinden dat de school een veilige, geborgen leefomgeving dient te zijn. Alleen vanuit veiligheid kan een mens zich ontwikkelen en tot leren komen. Dit uit zich in aandacht voor kinderen: we werken in iedere klas met drie niveaugroepen waardoor we willen tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van kinderen. We dagen kinderen uit om op hun eigen niveau goed te presteren. We scheppen een veilige leeromgeving waarin kinderen weten dat fouten maken mag. Van fouten maken in de les leer je. In de omgang met elkaar maken mensen ook fouten. We geloven dat vergeving en opnieuw beginnen belangrijke elementen zijn in een veilige omgeving. Praktisch wordt dit vormgegeven door de school- en klassenregels die we hanteren, het gebruik van een anti-pestprotocol en de aandacht voor een goed pedagogisch klimaat.
 • Respect. We stimuleren een respectvolle omgang tussen leerlingen, ouders en leerkrachten. Dit uit zich in de manier waarop we met elkaar spreken en contacten onderhouden. Dit vinden we belangrijk voor het welzijn van ieder persoonlijk, maar ook voor de ontwikkeling van onze leerlingen als verantwoordelijke burgers en als voorbereiding op een plek in een multiculturele samenleving in een mondiale wereld die door de sociale media steeds kleiner wordt.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de schoolgids.

Wat zijn de belangrijke kenmerken van ons onderwijs?

Samen op Aarde:

Thematisch onderwijs waarbij op basis van thema’s allerlei onderwerpen aan bod komen. Dus geen aparte lessen wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, maatschappijleer en levensbeschouwing meer, maar door middel van een thema werken de kinderen aan de doelen voor deze vakken.

ICT- Chromebooks:

Onze school beschikt over een modern computernetwerk. Iedere groep maakt hier op vaste tijden gebruik van. Zie ook de vraag “wat doet de school aan ICT/mediawijsheid?”

PBS:

Positive Behavior Support (PBS) is een schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Een veilig schoolklimaat, structuur en duidelijke regels en afspraken.

Coöperatief werken:

 • werkvormen om de betrokkenheid van de leerlingen te stimuleren;
 • tijdens de instructie, maar ook tijdens de verwerking van de lesstof;
 • kinderen werken samen of zijn in een twee- of viertal bezig met het onderwerp dat behandeld wordt.

Engelse les voor alle kinderen:

Vanuit de visie dat onderwijs dient in te spelen op het feit dat onze kinderen opgroeien in een mondiale samenleving geven wij Engelse les in de groepen 1 t/m 8. In de groepen 1 t/m 4 wordt Engels mondeling aangeboden door kleine gesprekjes, spelletjes en liedjes. Vanaf groep 5 wordt Engels gegeven door een vakleerkracht. We maken gebruik van de methode "Join in".

Wat doet de school aan ICT/mediawijsheid?

Onze school beschikt over een modern computernetwerk. Iedere groep maakt hier gebruik van. Bovendien is er tijd ingeruimd voor leerlingen die een individueel programma volgen op de computer. We hebben de afspraak gemaakt dat internetlessen altijd onder toezicht van de leerkracht gemaakt worden. Daarnaast zijn uit voorzorg bepaalde sites niet toegankelijk.

We werken aan “media wijsheid” door middel van gesprekjes en in groep 7 en 8 via een project over goed omgaan met social media, Mediamasters. Ook binnen Samen op Aarde wordt hier aandacht aan besteed.

Op de Parel werken we met Chromebooks. Vanaf groep 3 wordt rekenen deels digitaal verwerkt. Vanaf groep 5 komt daar taal bij. Dit houdt in dat zij de verwerking voor deze vakken niet meer alleen schriftelijk in werkboeken en schriften doen, maar voor een groot deel op de Chromebook.

Om een balans te houden tussen digitaal verwerken en schriftelijk zijn er duidelijke afspraken gemaakt over wat er op papier wordt gedaan
Daarnaast worden de Chromebooks ingezet in de groepen 5 t/m 8 voor Samen op aarde. Leerlingen hebben zo nog meer mogelijkheden om informatie op te zoeken, presentaties of werkstukken te maken en hun digitale kennis te vergroten.

Hoe worden ouders betrokken bij de school?

Ouders zijn erg belangrijk voor onze school! Onze zaakvakmethode Samen op Aarde (zie de vraag "wat zijn de belangrijke kenmerken van ons onderwijs?") wordt nog leuker door de inzet van ouders. U komt bijvoorbeeld iets vertellen over uw beroep of uw passie. Of u gaat mee met een van de excursies. Aan de start van het schooljaar is er per groep een informatieavond waarop onder andere veel wordt verteld over wat u dat jaar kunt verwachten bij Samen op Aarde en waar we uw hulp bij kunnen gebruiken!

Wij zijn van mening dat u uw kind het beste kent. Daarom beginnen we ieder schooljaar met een kennismakingsgesprek waarin wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en u vertelt wat uw kind nodig heeft. Ook kunt u aangeven wat uw kind stimuleert of juist belemmert. Vervolgens zijn er door het jaar heen spreekuurweken waarin we u willen ontmoeten. Daarnaast is het van belang dat ouders hun kind ondersteunen bij het huiswerk, zoals bijvoorbeeld bij lezen en het leren van de tafels. Zo werken ouders samen met de leerkracht, waardoor het kind zich goed kan ontwikkelen.

Een school kan niet bestaan zonder ouderhulp! Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld de Medezeggenschapsraad, de klassenouders en diverse hulpouders voor bijvoorbeeld het rijden naar uitjes, meegaan met zwemles en luizencontrole.
Aan het begin van het schooljaar krijgt ieder gezin een schoolkalender. Daarnaast verschijnt iedere maand de Nieuwsbrief waarmee u op de hoogte wordt gehouden van het reilen en zeilen in en rond de school.

Welke zorg biedt onze school aan haar leerlingen?

Op onze school werkt de leerkracht in iedere klas met drie niveaugroepen. Hiermee willen we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Wat heeft een kind nodig om te leren en wat kan de leerkracht voor het kind betekenen. De leerkracht maakt hiervoor groepsplannen waarin staat beschreven wat het aanbod is qua lesstof, op welke manier hij/zij met elke groep werkt. Dit staat dan vervolgens uitgewerkt in de weekplanningen. De kinderen worden extra geholpen in een kleine kring (bij de kleutergroepen) of extra instructiegroep. De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten in het bepalen en vormgeven van de zorg die de kinderen nodig hebben.

Wanneer een leerling meer zorg nodig heeft, onderhoudt en begeleidt de intern begeleider de contacten tussen de ouders, groepsleerkrachten en deskundigen van buiten de school.

Wij kunnen daarbij ondersteuning van een deskundige van het Samenwerkingsverband Unita krijgen. We gaan dan, als dit nodig is, in  Multi- disciplinair Overleg (MDO). Het MDO werkt volgens het principe van Handelingsgericht Werken (HGW). Het uitgangspunt van HGW is dat het altijd gaat om dit kind op deze school in deze groep bij deze leerkracht van deze ouders in deze buurt. HGW is doelgericht en draait om het beantwoorden van de hulpvraag en het bedenken van een goede aanpak.

Als kinderen achter blijven met lezen hebben wij op onze school de “Leeskliniek”. De remedial teacher (RT-er) geeft dan gedurende 20 weken, twee keer per week aan twee kinderen, individueel extra leesonderwijs. De ouders lezen daarnaast elke dag met hun eigen kind, opdat het leesniveau verbetert.

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben is er vanaf groep 4 een bovenschoolse, Ichthusbrede plusklas, om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van deze kinderen

Met welke activiteiten ondersteunt de school het (reguliere) lesprogramma?

Iedere school is bezig met taal, rekenen en spelling. Maar daarnaast gebeurt nog zoveel meer! Buurtsportcoaches komen in de pauzes langs om met de kinderen te sporten, buiten de gymlessen om. We gaan op excursies, allemaal gekoppeld aan de thema’s van Samen op Aarde. Zo zijn de kinderen uit de onderbouw onder andere naar kasteel Groeneveld geweest en naar de kinderboerderij of dierentuin. In de bovenbouw zijn bezoeken gebracht aan het Aviodrome, Muiderslot of Rijksmuseum.

We doen mee aan verschillende maatschappelijke lesprogramma’s over bijvoorbeeld gezond eten, omgaan met geld en we organiseren diverse activiteiten met kerk en school. En groep 8 gaat 3 dagen op kamp. Dit is nog maar een greep uit de activiteiten die het lesprogramma ondersteunen.

Wat houdt het continurooster precies in?

Onze school heeft een vijf-gelijke-dagenrooster. Alle leerlingen gaan elke dag van 8:30 tot 14.00 uur naar school. Dit biedt de kinderen structuur en rust in hun dagindeling. Alle kinderen eten tussen de middag in het lokaal, samen met de leerkracht. De kinderen ervaren het vijf-gelijke-dagenmodel als positief. Elke middag is er lekker veel tijd om te spelen en te ontspannen!

Hoe is de voor- en naschoolse opvang geregeld?

Voor opvang van uw kind voor en na schooltijd verwijzen wij u naar Stichting Kinderopvang Huizen, Fantaziehuis de Eikenboom en Blooming Kids. Beide organisaties bieden voor- en naschoolse opvang aan. Bij ons op school wordt van deze organisaties gebruik gemaakt door ouders en kinderen.

www.kinderopvanghuizen.nl

www.fantaziehuis.nl

www.bloomingkids.nl

5 speerpunten van De Parel

De Parel: voor glansrijk en waarde(n)vol onderwijs
 1. Samen op Aarde: werken met thema’s rondom zaakvakonderwijs en 21e -eeuwse vaardigheden;
 2. ICT- Chromebooks: digitaal verwerken van taal en rekenlessen;
 3. PBS: schoolbreed werken wij aan een positief pedagogisch klimaat;
 4. Coöperatief werken: ieder kind op een speelse wijze betrokken bij de les door samenwerkingsvormen.
 5. Engelse les voor alle kinderen;
 6. Creatieve vakken: wij organiseren podiumweken waarin alle groepen workshops volgens op creatief gebied. Deze workshops worden door leerkrachten gegeven en zijn groepsdoorbroken. 
Copyright 2023 PCBS De Parel | Disclaimer | Sitemap | Privacyverklaring | Website door CM Specialist