Inhoudsopgave schoolgids schooljaar 2016-2017

Colofon

Vooraf

1. Uitgangspunten en visie

1.1VPCBO Ichthus

1.2Grondslag

1.3Visie en doel

2. De schooluitgangspunten en visie

2.1 Naam en logo

2.2 Gebouw en schoolgrootte

2.3 Schoolconcept

3. Personeel en roosters

                3.1 Personeel

                3.2 Schooltijden

                3.3 Gym- en zwemrooster

                3.3.1 Gymrooster

                3.3.2 Zwemrooster

4. Bestuur, raden en commissies

                4.1 Schoolbestuur

                4.2 Medezeggenschapsraad

                4.3 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

                4.4 Identiteitscommissie

                4.5 Ouderraad

                               4.5.1 Ouderbijdrage

5. De organisatie van het onderwijs

                5.1 De organisatie van de school

                               5.1.1 TOM school

                               5.1.2 SWPBS school

                               5.1.3 Dobbelsteenkinderen

                5.2 Schoolplan

                5.3 Jaarplan 2016-2017

                5.4 Lesprogramma groep 1-2

                5.5 Lesprogramma groep 3 t/m 8

                5.6 Vak- en vormingsgebieden

                               5.6.1   Bijbelonderwijs

                               5.6.2   Bewegingsonderwijs

                               5.6.3   Zwemonderwijs

                               5.6.4   Ergotherapie en De Schrijfvriend

                               5.6.5   Taakspel

                               5.6.6   Cultuureducatie

                               5.6.7   ICT

                               5.6.8   Meer- en hoogbegaafde leerlingen

                                5.6.9   Ichthus Plusklas

                               5.6.10 Sociaal emotionele ontwikkeling

                               5.6.11 Methodiek José Schraven ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’

                               5.6.12 Handelingsgericht werken

                5.7 Regels en routines

                5.8 Veiligheidsbeleid

                5.9 Doubleren/versnellen

                               5.9.1 Doubleren

                               5.9.2 Versnellen

6. Zorg voor de leerlingen

                6.1 Passend onderwijs

                               6.1.1 Leerlingondersteuning

                               6.1.2 CITO leerlingvolgsysteem

                6.2 Rapportage van de vorderingen

                               6.2.1 Rapporten

                               6.2.2 CITO-eindtoets

                6.3 Van groep 8 naar het voortgezet onderwijs

7. De ouders

                7.1 Ouderparticipatie

                7.2 Informatievoorziening ouders

                7.3 Informatievoorziening gescheiden ouders

                7.4 Klassenouders

                7.5 Sponsorbeleid

                7.6 Verzekeringen

                7.7 Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs

                7.8 Aandachtsfunctionaris

                7.9 Buitenschoolse opvang

                               7.9.1 CKO

                               7.9.2 SKH

8. Wettelijke regels en beleidsafspraken

                8.1 Leerplicht

                8.2 Aanmelding nieuwe leerlingen

                8.3 Toelating en plaatsing

                8.4 Time out en verwijderen

                8.5 Verlofregeling

                8.6 De leerplichtambtenaar

                8.7 Rijksinspectie

9. Schoolondersteunende diensten

                9.1 Schoolarts

                               9.1.1 Groep 2

                               9.1.2 Groep 7

                               9.1.3 Oproep voor vaccinaties

                               9.1.4 Medicijnprotocol

10. Diversen

                10.1   Calamiteitenplan

                10.2   Excursies

                10.3   Gebruik van foto’s en videobeelden

                10.4   Goede-doelen-geld

                10.5   Hoofdluiscontrole

                10.6   Huisdieren in en rond de school

                10.7   Huiswerk

                10.8   Jarigen

                10.9   Kledingvoorschriften

                10.10 Mobiele telefoons

                10.11 Schoolfotograaf

                10.12 Schoolmaterialen

                10.13 Schoolfruit

                10.14 Schoolreis en schoolkamp

                10.15 Schoolshirts

                10.16 Sport

                10.17 Verkeersexamen

                10.18 Vervanging bij ziekte – PIO

                10.19 Ziekte/afwezigheid

 

 

 

Copyright 2019 PCBS De Parel | Disclaimer | Sitemap | Privacyverklaring | Website door CM Specialist